Τι είναι το «Νεολαία ’17-’27»

«Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση των Νέων»
  • Το κείμενο που προσδιορίζει τις αρχές και τους στόχους για τους νέους στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους μετασχηματισμούς της νεολαίας και τις κοινωνιολογικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαστάσεις τους.
  • Οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικής.
  • Οι δείκτες, οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εποπτείας και παρακολούθησης που θα υιοθετήσει η Ελληνική Πολιτεία, προκειμένου να είναι σε θέση: αφενός, να αξιολογεί την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εργαλείων, δράσεων και προγραμμάτων και, αφετέρου, να προσαρμόζει αναλόγως τις εφαρμοζόμενες πολιτικές με σκοπό τα βέλτιστα αποτελέσματα.
  • Η εξειδίκευση και προσαρμογή των γενικών Ευρωπαϊκών αποφάσεων, οδηγιών και προτεραιοτήτων για τους νέους στα δεδομένα της χώρας μας
  • Είναι όμως, ταυτόχρονα, και εκείνες οι κατευθύνσεις που στοχεύουν στις ανάγκες των νέων σε τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικές πληροφορίες στο: http://www.neagenia.gr/neolaia17-27/