Ιστορικό

Η εποχή μας έχει μια τραγική αντίφαση στον τομέα της πληροφόρησης. Παρά το γεγονός πως ζούμε στην περίοδο της συνεχούς και προσωποποιημένης πληροφόρησης αλλά και της υπέρ-πληροφόρησης αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά το φαινόμενο οι νέοι να μη γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία για την εύρεση της πληροφορίας που τους αφορά, να μη κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους και να μη γνωρίζουν ακόμα και πως να κάνουν μια σύνθετη αναζήτηση πληροφοριών για δράσεις, ευκαιρίες, διαγωνισμούς, ανταλλαγές, προγράμματα που τους αφορούν. Το κενό ολοκληρωμένης πληροφόρησης αναφορικά με τις δράσεις των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, της πολιτείας, των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για τα θέματα νεολαίας δεν μπορούν να καλύψουν οι όποιες αποσπασματικές δράσεις, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να μη γνωρίζουν αφενός την ύπαρξη τέτοιου είδους δράσεων και αφετέρου πώς θα λάβουν μέρος σ’ αυτές. Τη δημιουργία κλειστών δομών που απευθύνονται σε λίγους, «δημιουργώντας» διακρίσεις ως προς τη συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτές.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και προώθησης των δράσεων και των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, των πολιτικών και των προγραμμάτων για νέους από εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς υπηρεσίες οι οποίες θα απευθύνονται σε άτομα ηλικίας από 13 έως 30 ετών. Η πλατφόρμα και ο τρόπος λειτουργίας της είναι σύμφωνη με το σύνολο των αρχών της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία και προάγει άμεσα και έμμεσα τους στόχους.

Περιεχόμενο

Στην πλατφόρμα συλλέγονται πληροφορίες για:

 • Δράσεις
 • Καλές πρακτικές
 • Προγράμματα
 • Εκδηλώσεις
 • Πρακτική άσκηση – εργασία
 • Προγράμματα κατάρτισης
 • Σεμινάρια

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης και γνωστοποίησης των φορέων (ΜΚΟ, σύλλογοι, νεανικά σχήματα κ.α.) της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υπηρεσιών που αναπτύσσουν στρατηγικές και δράσεις για τη νεολαία.

Η ενημέρωση καλύπτει τους εξής θεματικούς άξονες (κατηγορίες):

 • Νεολαία
 • Πολιτισμός
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Τεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Εκπαίδευση

Η ενημέρωση της πλατφόρμας γίνεται σε καθημερινή βάση από τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης στον τομέα της νεολαίας και προσφέρει υπηρεσίες σε τρία επίπεδα:

 1. παρουσίαση μέσω του portal που θα συνιστά η πλατφόρμα,
 2. περιληπτική παρουσίαση των καταχωρήσεων σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
 3. δημιουργία μηνιαίου newsletter που θα περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές από τις επερχόμενες δράσεις και θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε λίστα εγγεγραμμένων νέων ενδιαφερόμενων, αλλά και φορέων που ασχολούνται με τα θέματα νεολαίας (Δήμοι, πανεπιστήμια, κρατικοί και μη κυβερνητικοί φορείς).

Στόχοι-Αποτελέσματα

Η πλατφόρμα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση, συμμετοχή, κατάρτιση, καλλιέργεια πνεύματος συμμετοχής και συνεργασίας των νέων. Μέσω της πλατφόρμας οι νέοι της έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες που αφορούν τη νεολαία και προέρχονται από εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή πηγή στις ανωτέρω θεματικές προτεραιότητες. Δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους και ειδικά σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες που ζουν εκτός των αστικών κέντρων να συμμετάσχουν σε δράσεις, προγράμματα, διαγωνισμούς και όχι μόνο, αλλά κύρια να μάθουν για τις δυνατότητες ενεργούς συμμετοχής, παρέμβασης, αλληλεγγύης και διαμόρφωσης πολιτικών για τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιδιωκόμενες θετικές επιδράσεις στους νέους είναι: η ανάπτυξη δεξιοτήτων (soft skills), η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης, η χαρτογράφηση των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, η ενεργή συμμετοχή των νέων πολιτών στα κοινά και η εμπλοκή των νέων στους μηχανισμούς διαβούλευσης των ευρωπαϊκών θεσμών.

Αναφορικά με τους εμπλεκόμενους φορείς, η ύπαρξη της πλατφόρμας θα συνεισφέρει στην προώθηση των δράσεων και του έργου τους σ’ ένα ευρύ κοινό, την προβολή των ίδιων των οργανώσεων και την προώθηση συνεργειών με άλλους φορείς (πχ σχολεία, δήμοι, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ).

Όμιλος  για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Youth Club for UNESCO

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 μετά από απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ το καταστατικό της είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός – στόχοι

Στόχος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση των αρχών και των ιδανικών της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της Θεσσαλονίκης, η ανάληψη νεανικών πρωτοβουλιών με βάση τις αρχές της UNESCO κ.α.

Κύριες δραστηριότητες

Ο Όμιλος έχει ένα μεγάλο δίκτυο από εθελοντές, υποστηρικτές και μέλη και συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Υλοποιεί δράσεις, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες και εθελοντικές πρωτοβουλίες κινητοποίησης, για νέους ηλικίας από 15 – 35 ετών, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσει καλές πρακτικές για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου με τα γειτονικά κράτη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των νέων.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τσιμισκή 3, ΤΚ 54626
Website: http://unescoyouth.gr
Email: info@unescoyouth.gr
Facebook page: https://www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki/

Η δράση “INFOYOUTH” είναι ενταγμένη στο έργο “Νεανικές Δράσεις” που χρηματοδοτήθηκε από Υπουργείο Εσωτερικών – Τομεάς Μακεδονίας και Θράκης με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Λογότυπο νεανικές δράσεις
Λογότυπο Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Λογότυπο Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

Ο “Όμιλος  για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης – Thessaloniki Youth Club for UNESCO” είναι ο φορέας υλοποίησης της δράσης “INFOYOUTH”.

Λογότυπο Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης